>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همراستایی راهبردهای کسب و کار در شرکت صاایران  
   
نویسنده حسن بیگی ابراهیم ,اسماعیلی کیوان
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:71 -93
چکیده    در محیط پر تلاطم کسب و کار امروز، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان، در راستای مسیر راهبردی آن است. در چنین محیطی که بیشترین سرمایه گذاری سازمانها بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد، سازمانها در جهت رسیدن به اهداف راهبردی خود چاره ایی جز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک منبع راهبردی ندارند و اینجاست که مفهوم همراستایی راهبردهای فناری اطلاعات و کسب و کار(همسویی راهبردی)، معنی پیدا می کند. همسویی راهبردی، به کارکیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به شیوه ای شایسته و به هنگام و در توازن با راهبردها، اهداف و نیازهای کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی راهبردی، وجود ارتباط مثبت و موثربین راهبردهای رقابتی، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی راهبردهای کسب و کار فناوری اطلاعات شده اند، تاکیدمی کنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمانها ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان آمادگی جهت همراستایی راهبردی کسب و کار با فناوری اطلاعات در شرکت دولتی می باشد. با بررسی نقاط قوت و ضعف مدل های موجود مدل لوفتمن به عنوان مدل تحقیق انتخاب و در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفت و مولفه های مدل رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که نمونه آمار تحقیق از لحاظ همراستایی بین راهبردها از سطح قابل قبولی برخوردار بوده اما نیاز به بهبود در برخی مولفه ها بوده و مولفه های مشارکت، منابع انسانی و ارتباطات به ترتیب دارای بیشترین میزان اهمیت می باشند.
کلیدواژه همراستایی راهبردی، همسویی راهبردی، بلوغ سازمانی، کسب وکار، فناوری اطلاعات وارتباطات
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی esmaili@nict.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved