>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش تهدیدات سایبری  
   
نویسنده عبدالله خانی علی ,حسینی پرویز
منبع امنيت ملي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:45 -80
چکیده    امروزه توجه به مخاطرات امنیتی فضای سایبر یعنی واقع‌شدن در وضعیتی که بتوان از آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی حوزه سایبر فروکاست، از عنایت ویژه‌ای برخوردار است. دلیل این توجه از یک‌سو متاثر از رشد روزافزون وابستگی جوامع به فضای سایبر به‌عنوان بستر اصلی اطلاعات و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در حوزه مذکور است. با سنجش تهدیدات سایبری می‌توان توجه مسئولین فضای سایبر را به قسمت‌هایی معطوف کرد که ازنظر امنیتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و می‌توانند آسیب‌های جدی به اهداف مرجع و دارائی‌های کلیدی حوزه سایبر وارد نموده و پیامدهای خطرناکی را در پی داشته باشند. در این تحقیق که باهدف سنجش تهدیدات سایبری انجام گرفت، وضعیت و میزان تهدیدات خطرناک امنیتی سایبری مشخص گردید.بر این اساس اهداف مرجع و دارائی‌های کلیدی حوزه سایبر ازنظر امنیتی در برابر بعضی از تهدیدات سایبری در وضعیت هشدار قرار داشته که توجه بیشتری را می‌طلبد.
کلیدواژه تروریسم سایبری، تهدیدات سایبری، جاسوسی سایبری، جرائم سایبری، جنگ سایبری
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved