>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی به مثابه اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده نصرالله زاده محمدجواد ,علیزاده محمد جواد ,صفدری سلمان
منبع امنيت ملي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:33 -66
چکیده    در ادوار اخیر کانون منازعات و تعارضات بر حوزه های فرهنگی متمرکز و سلطه جویان درصددند با تلاش و برنامه ریزی سازمان یافته و با استفاده از روش‌ها و قالب های گوناگون الگوهای فرهنگی خود را به سایر جوامع تحمیل کرده و بدین طریق جهان را آن گونه که خود می بینند و درباره آن می اندیشند، هدایت کنند. بنابراین قدرت و اقتدار یک کشور با توجه به تحولاتی که بشر تجربه کرده و شرایطی که امروزه بر جهان مستولی است صرفاً با مولفه های سخت افزاری و قدرت های سخت قابل تبیین نیست و اقتدار در حوزه فرهنگی است که می‌تواند کشور را در قله اقتدار قرار داده و به مثابه اقتدار حقیقی کشور تلقی گردد. بنابراین پژوهش حاضر تلاش نموده تا با استفاده از روش اکتشافی و تجزیه و تحلیل آماری و کیفی یافته‌های تحقیق، با استفاده از روش تدوین راهبرد swot، نسبت به تدوین راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی به مثابه اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. در سطح ملی، نهادینه سازی و درونی سازی باورها و ارزش‌های دینی در نسل جوان، طراحی الگوی مدیریت راهبردی فرهنگی، گسترش و تعمیق ظرفیت‌های تولید علمی کشور، طراحی الگوی نرم افزاری مقابله با جنگ نرم دشمن بر اساس اندیشه های فرهنگی و راهبردی ولایت فقیه، ظرفیت سازی بنیادین و بسیج منابع علمی و فرهنگی کشور، الگو سازی سبک زندگی بر مبنای معارف و ارزش‌های دینیملی، طراحی و اجرای الگوی مهندسی فرهنگی، ارتقاء و تعمیق وحدت و انسجام ملی در حوزه های فرهنگیدینی، توسعه و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی،ارتقای امنیت فرهنگی و در سطح فراملی و بین المللی، تعمیق هویت دینی و همگرایی حول ارزش‌های اسلامی، ارایه الگوی مطلوب نظام حکومت اسلامی، طراحی و نهادینه سازی نظام علوم انسانی بر مبنای زیرساخت‌های هویت فرهنگی و معرفت دینی، دستیابی به گفتمان مشترک دینی و تعمیم یافته در جهان اسلام و گسترش ظرفیت‌ها و قابلیت نظام رسانه ای کشور در سطح فراملی از راهبردهای حاصل از این پژوهش است.
کلیدواژه فرهنگ، اقتدار، راهبرد، اقتدار فرهنگی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved