>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی با رویکرد بومی مبتنی بر مدل‌های تجربی  
   
نویسنده نظامی پور قدیر ,برزگر لداری شیرزاد
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 14 - صفحه:52 -78
چکیده    الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی، همچون نقشه راه، چراغ راهنما و چهارچوبی است؛ برای مسئولین عالی امنیت ملی، برای تدوین راهبرد امنیت ملی. درواقع داشتن یک سند راهبردی که بتواند بینش و کنش یک ملت را در حوزه امنیت ملّی از کثرت به وحدت درآورد. مسبوق است به داشتن «الگوی تدوین راهبرد». در دستیابی به یک الگوی عمومی با رویکرد بومی و نداشتن سند راهبردی مدون در جمهوری اسلامی ایران، استفاده از تجارب کشورهایی که در تدوین راهبرد، دارای سابقه طولانی هستند، می‌تواند، قسمتی از فرآیند مورد نیاز در این مورد را تکمیل کند. از این رو در این پژوهش اسناد امنیت ملّی پنج بازیگر بین‌المللی، مورد بررسی و تحلیل محتوای مقایسه ای قرار گرفته و از آن‌ها موضوعات و مولفه‌های گوناگونی استخراج و سپس به منظور بومی‌سازی، این عناصر و مولفه‌ها (با مدنظر عوامل بومی موثر در ساخت سند) آن‌ها را در قالب پرسشنامه به خبرگان و مدیران حوزه امنیت ملی کشور عرضه تا میزان تاثیر، نوع تاثیر و ضرورت گنجاندن هریک از آن‌ها در الگوی بومی مشخص گردد. در فرایند پژوهش، گنجاندن بیست مولفه و عنصر در الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی بومی ضروری دانسته شد، و اولویت‌های آن‌ها نیز تعیین گردید.
کلیدواژه راهبرد امنیت ملی، سند راهبرد امنیت ملی، الگو بومی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved