>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه‌ها با تاکید بر مولفه علم و ارائه راهبردهای مقابله  
   
نویسنده شاه محمدی محمد ,صفری اسکندر
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 14 - صفحه:26 -50
چکیده    جنگ نرم یکی از انواع جنگ جدید است که بعد از پایان جنگ سرد به طور جدی از سوی دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط مختلف به کار گرفته شده روش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تقابل با انقلاب‌اسلامی به منظور جلوگیری از پیشرفت آن در زمینه‌های مختلف ازجمله علمی و فناوری در دستور کار دشمن قرار گرفته است؛ لذا با توجه به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های و اقدامات و عملکرد دشمن در وقایع سال‌های 78 و 88، دانشگاه به‌عنوان یکی از اهداف دشمن قرار گرفته است لذا تعیین ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های جنگ نرم دشمن در دانشگاه‌ها در دو وضعیت فعلی و افق آینده در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است؛ با این هدف، از طریق مطالعه اسناد بالادستی، مصاحبه هدفمند و عمیق، بررسی پژوهش‌های پیشین و مطالعه مبانی نظری سایر منابع، مبادرت به تهیه پرسشنامه محقق ساخته گردید و سپس با استفاده از شاخص‌های روان‌سنجی برای تعیین روایی و پایایی آن اقدام که میانگین کل پرسشنامه با استفاده از فرمول ضریب لاشه معادل 746% تایید گردید و پایایی درون مقیاس‌های پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 990% در وضعیت فعلی و 993% در افق آینده تایید گردید؛ که نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های جنگ نرم دشمن در وضع فعلی با سطح اطمینان 99% و در افق آینده نیز با سطح اطمینان 99% بالاتر از حد متوسط تایید گردید، لذا تعداد 18 شاخص برای وضعیت فعلی و تعداد 18 شاخص برای افق آینده تعیین و مورد سنجش واقع که شاخص‌های مربوط به تلاش دشمن برای اعمال نفوذ از طریق جذب نخبگان دانشگاهی، تلاش دشمن در کم‌اهمیت نشان دادن پیشرفت‌های علمی و فناوری، تلاش دشمن برای تئوری‌سازی فکری و اندیشه‌ای با مایه‌های فرهنگی غرب در میان دانشگاهیان و تلاش دشمن در جلوگیری از نوآوری در میان دانشگاهیان در هر دو وضعیت فعلی و آینده دارای بیشترین تاثیرگذاری در دانشگاه‌ها گردیدند که راهبردهای مقابله با آن‌ها ارائه شده است.
کلیدواژه جنگ نرم، دانشگاه، علم، دشمن، راهبرد
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved