>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه‌بندی تهدیدات سایبری زیرساختهای حیاتی  
   
نویسنده آقایی محسن ,معینی علی ,عرب سرخی ابوذر ,محمدیان ایوب ,زارعی علی اصغر
منبع امنيت ملي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:201 -231
چکیده    توسعه زیرساخت های ارتباطی و اتصال شبکه های ناهمگون با گسترش هم زمان سرویس ها و خدمات مفید و متنوع در سطوح سازمانی، بخشی و ملی در کنار ساختار نامتعارف و درهم تنیده آنها باعث رشد آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی در فضای سایبر شده است. تهدیدات سایبری با اثرگذاری در سطح ملی علیه برخی از این زیرساخت ها به عنوان زیرساخت های حیاتی، هزینه های زیاد و گاه غیرقابل جبرانی را به سازمان ها، جوامع و کشورها تحمیل می کند. اقدام اصلی در مواجهه با این موارد شناسایی تهدیدات فوق است. مطالعه و تحلیل این تهدیدات در قالب ارائه مدل مفهومی منطقی برای طبقه بندی آنها هدف اصلی این تحقیق است. دست یابی به این هدف مستلزم شناسایی طبقه بندی های تهدیدات سایبری، بررسی منطق و گونه شناسی آنها در سطح زیرساخت های حیاتی است. در این تحقیق با مطالعه تحقیقات انجام شده مرتبط، بررسی ادبیات موضوعی، شناسایی تهدیدات سایبری پرتکرار، اعتبارسنجی آنها از منابع معتبر و استخراج مفاهیم مشترک مربوط به شناسایی تهدیدات سایبری، ابعاد، مولفه ها و شاخص های طبقه بندی تهدیدات سایبری زیرساخت های حیاتی استخراج شدند. گردآوری داده ها با روش فراترکیب و اعتبارسنجی یافته ها با استفاده از ضریب کاپا انجام شد. نتایج در قالب مدل مفهومی منطقی طبقه بندی تهدیدات سایبری زیرساخت های حیاتی با ابعاد شش گانه: تهدیدات، عوامل تهدید، مشخصات تهدید، نگاه از دید نفوذگر، توصیف سیستم و منابع شناسایی تهدیدات، حاصل شد.
کلیدواژه زیرساخت حیاتی، تهدیدات سایبری، دسته‌بندی تهدیدات، مدل مفهومی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی, دانشکده علوم مهندسی, ایران, پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه امام حسین(ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved