>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای جمعیتی تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده خرمشاد محمد باقر ,طراح زادگان فرخ
منبع امنيت ملي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:103 -126
چکیده    کمیت و کیفیت جمعیت از دیرباز یکی از مولفه‌های اصلی تاثیر گذار بر ابعاد مختلف اقتدار و امنیتی ملی، در نظر گرفته شده است. جمعیت شناسان معتقدند در حال حاضر شاخص‌های مختلف جمعیتی به ویژه نرخ‌های رشد جمعیّت و باروری ج.ا.ا روند مناسبی ندارد و هشدارهایی را ارائه نموده‌اند. از سوی دیگر مطالعه ابعاد و مولفه‌های تشکیل دهنده اقتدار و امنیت ملی حاکی از وجود شاخص‌های جمعیتی در آن است. تاثیر پررنگ شاخص‌های جمعیتی در اقتدار و امنیت ملی و روند نامناسب این شاخص ها، موجبات انجام این پژوهش برای احصاء و چگونگی بررسی این شاخص‌ها گردید به طوریکه بتوان بر اساس نتایج آن زمینه‌های اتخاذ تصمیمات اثربخش و جلوگیری از غافلگیری را فراهم نمود.پژوهش در سه حوزه جمعیت، اقتدار و امنیت ملی از نوع کاربردی و به روش موردی و آمیخته انجام گردید. تحلیل کیفی ادبیات، منجر به احصاء 35 شاخص جمعیتی شد. در ادامه با طراحی و اجرای پرسشنامه، نظرات 49 نفر از متخصصین فعال در 12 مرکز مطالعه جمعیتی و امنیتی اخذ گردید. به دلیل کمبود جمعیت آماری و پراکندگی آنها در مراکز مختلف، نمونه به طور غیرتصادفی، هدفمند و سهمیه‌ای انتخاب شدند.نتایج پرسشنامه با روش‌های کمی و کیفی (تحلیل آماری و طوفان فکری) در فرآیند سوات  قرار گرفت که منجر به احصاء نقاط چهارگانه و نهایتا 6 راهبرد جمعیتی به همراه سازوکارهای اجرایی آن شد که برخی از راهبردها به ترمیم جمعیت و برخی به تحکیم اقتدار و امنیت ملی می‌پردازد.
کلیدواژه جمعیت، اقتدار ملی، امنیت ملی، راهبرد، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved