>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بعد اجتماعی جنگ نرم دشمن در دانشگاه های کشور و ارائه راهبرد  
   
نویسنده مختاری عباداله
منبع امنيت ملي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:33 -50
چکیده    پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از معادلات منطقه ای نظام سلطه دچار چالش گردید. سردمداران این نظام به منظور پیشگیری از تسری و صدور پیام‌های انقلاب به سایر ملل، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را با به‌کارگیری راهبرد جنگ سخت در کنار جنگ نیمه سخت و نرم در دستور کار خود قرار دادند، ولی ناکامی در نبرد سخت، آنان را وادار نمود تا نقطه تمرکز خود را بر جنگ نرم قرار دهند. در این رویکرد که مقام معظم رهبری آن را تهاجم فرهنگی دشمن نامیدند، دانشگاه ها به لحاظ ویژگی ها و ظرفیت های تاثیرگذار در حفظ و تداوم انقلاب و نیز وجود نقاط آسیب‌پذیر در آن در ابعاد مختلف (سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی) در اولویت اهداف جنگ نرم دشمن قرار گرفت. این مقاله با هدف شناخت بعد اجتماعی از میان سایر ابعاد به عنوان یکی از کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و ارائه راهبرد مقابله ای با آن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل swot و روش اولویت بندی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) به رشته تحریر درآمده است.  برای دستیابی به هدف پژوهش، بعد اجتماعی این تهدید با بهره‌گیری ترکیبی از مبانی و رویکردهای نظری مرتبط «اندلسی، هانتینگتونی و جین شارپی» و با نظر خبرگان صاحب‌نظر در زمینه جنگ نرم به ارائه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پرداخته شده و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی هر یک از آن‌ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که به ترتیب گروه تهدیدات، فرصت ها، ضعف ها و قوت ها در زمینه جنگ نرم در بعد اجتماعی دارای اولویت هستند و در انتها 12 راهبرد بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده ارائه گردید.
کلیدواژه جنگ نرم، دشمن، دانشگاه، راهبرد، اجتماعی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی ebad.1340@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved