>
Fa   |   Ar   |   En
   پویش محیطی مولفه جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم اقتدار و امنیت ملی  
   
نویسنده مرادیان محسن ,اینانلو سلیمان ,میرحسینی وحید
منبع امنيت ملي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:59 -86
چکیده    مطابق نظریات علمی جامعه‌شناختی و امنیتی، مولفه جمعیتی یک جامعه، همواره به‌عنوان یکی از بنیان‌های اصلی قدرت ملی آن کشور قرار داشته و بر این اساس واجد تاثیرگذاری مستقیم در نیل به اقتدار و امنیت ملی آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران کارکردهای بهینه‌ساز این مولفه در مبانی امنیتی و اقتداری نظام، از سال های گذشته تاکنون دارای شرایط نامطلوب، علی‌الخصوص در بعد کمی جمعیت، با کاهش نرخ زادوولد در سطح خانواده‌ها مواجه گردیده است. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ضمن اعلام هشدار نسبت به روند جمعیتی کشور و تاثیرات سوء آن در آینده توسعه و امنیت ملی در سال 1392؛ در سال 1393 نیز سیاست‌های کلان نیل به شرایط مطلوب جمعیتی نظام را مشتمل بر دو بعد کمی و کیفی و در 14 بند صادر فرمودند. برای پاسخگویی به دغدغه مقام معظم رهبری و بررسی شرایط زمینه‌ای لازم برای نیل به سیاست‌های تجویزی معظم له، پویش محیطی مولفه‌های جمعیتی کشور (بررسی نقاط قوت ضعف داخلی و فرصت – تهدید خارجی) با بهره‌گیری از رویکرد تحقیق کیفی – کمی و به‌کارگیری روش‌های مطالعه اسنادی – کتابخانه‌ای و پیمایشی در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، تمامی 35 شاخص جمعیتی شناسایی شده در تحکیم اقتدار و امنیت ملی کشور موثر بوده و 21 مورد از شاخص‌های مذکور در حوزه داخلی و 14 مورد در حوزه خارجی می‌باشند که از بین گویه های داخلی و خارجی مذکور به تفکیک پنج مورد از مهم‌ترین نقاط قوت – ضعف و فرصت – تهدید مولفه جمعیتی کشور شناسایی گردید.
کلیدواژه جمهوری اسلامی ایران، جمعیت، اقتدار ملی، امنیت ملی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved