>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها  
   
نویسنده ملائی علی ,کارگری مهرداد ,خراشادی زاده محمدرضا
منبع امنيت ملي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:141 -172
چکیده    امروزه رشد هرچه بیشتر وابستگی های زندگی بشری به فضای سایبر، باعث شده است تا تهدیدات سایبری به زیرساخت‌های راهبردی مورد توجه دشمنان هر جامعه ای قرار بگیرد. حملات سایبری که در کشورهایی چون استونی، گرجستان و همچنین در ایران در گذشته رخ داده است به ما هشدار خواهد داد، آینده فضای سایبر عاری از حملات و تهدیدات دفاعی و امنیتی نخواهد بود؛ بنابراین بازدارندگی یکی از موضوعات اساسی در حوزه دفاعی امنیتی هر کشور است. در این پژوهش ارائه الگویی از بازدارندگی در تامین امنیت دارایی های سایبری مسئله اصلی است. در این تحقیقِ اکتشافی، احصاء الگوی راهبردی بازدارندگی در فضای سایبر، بر اساس نظریه بازی‌ها هدف اصلی است و نظریه بازی‌ها در مدل‌سازی، تحلیل و حل مسئله به ما کمک خواهد کرد. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای است و از تجزیه و تحلیل توصیفی، استنباطی، آماری و مبتنی بر تحلیل ریاضیات نظریه بازی‌ها استفاده خواهیم کرد. در نهایت الگوی بازدارندگی در فضای سایبر با بهره گیری از بازی پویای علامت دهی با اطلاعات ناقص و تعادل نش راهبردهای مختلط در شش بعد و چهار مولفه اصلی وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل فاصله و برنامه اقدام معرفی می گردد. از منظر این الگو بازیگران تهدیدکننده و بازدارنده با توجه به بهره ای که در بازی به دست می آورند در پنج وضعیت منازعه، توازن، سلطه بازدارنده، سلطه تهدیدکننده و ضرر متقابل قرار می‌گیرند.
کلیدواژه بازدارندگی، فضای سایبر، بازی علامت‌دهی، تعادل نش کامل، راهبردهای مختلط
آدرس فضای سایبر, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی mr.khorashadi@sndu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved