>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی با تاکید بر امنیت ملی  
   
نویسنده صیدی مهدی ,رهبر فرهاد
منبع امنيت ملي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:9 -40
چکیده    مبارزه با فساد و مظاهر و جلوه های مختلف آن از آرمان های بلند رهبرکبیر انقلاب اسلام ی حضرت امام (ره) و ملت ایران در طی مبارزات طولانی با رژیم منحوس پهلوی بود. پس از انقلاب بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرد. در طی چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی،دغدغه اکثر نخبگان، فرهیختگان، دلسوزان نظام و انقلاب مخصوصاً رهبر فرزانه انقلاب مبارزه همه جانبه، عالمانه وبدون تسامح با فساد اقتصادی است.اگر فرآیند مبارزه با فساد اقتصادی را شامل مراحل تشخیص، پیشگیری و درمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین راهبردهای منطبق بر شرایط ایرانی اسلامی کاملاً آشکار خواهد بود. تلاش برای کمک به حل این مسئله و تدوین راهبردهای قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی باتاکید بر امنیت ملی، هدف مقاله حاضر است. روش پژوهش، ترکیبی یا آمیخته و از نوع توصیفی تجویزی با روش اسنادی کتابخانه ای است. از تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر بررسی و استنتاج مفاهیم و مقولات از داده های خام استفاده شده است. سطح تحلیل، خرد و واحد تحلیل، جمله و پاراگراف است. در ادامه بااکشاف معانی بنیادین و استنباط واحصاء مفاهیم و مقولات فساد اقتصادی، با استفاده از تکنیاک تدو ین راهبارد swot و استفاده از نرم افزار spss ازداده های کمی بهره برده و عوامل داخلی (ضعف ها و قوت ها) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها( سه قوه جمهوری اسلامی در مقابله با فساد اقتصادی مشخص و راهبردهای مدنظر احصاء شد. برای روایی سنجی از پرسش نامه و نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان اهل فن استفاده گردید. سپس با توجه به موقعیت و جایگاه اقدام راهبردی، تعادادنُه گزاره راهبرد مقابله با فساد اقتصادی تدوین گردید. با اخذ نظارات جامعاه آماری تحقیق، به منظور اولویت بندی راهبردهای مقابله با فساد اقتصادی، از روش برنامه ریزی راهبردی کمی qspm جذاب ترین راهبردها انتخاب شدند. ازمیان این نُه راهبرد، راهبردِ ایجاد و ارتقای شفافیت همه جانبه و پیشگیری از گسترش و نفوذ فساد و از بین بردن عوامل محرک و زمینه های ارتکاب فساد در راستای ایجاد عدالت همه جانبه به عنوان مهم ترین راهبرد انتخاب و هشت راهبرد نیز در ذیل آن تعیین گردید.
کلیدواژه راهبرد، فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد سیاسی، امنیت ملی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved