>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر امامین انقلاب اسلامی  
   
نویسنده مخبر دزفولی محمدرضا ,فارسی محمدرضا
منبع امنيت ملي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 28 - صفحه:155 -178
چکیده    شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در زمینه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی این مقاله، ارائه الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ماموریتی اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی می‌باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع آمیخته با رویکرد داده‌های کمی و کیفی بوده و در جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و مطالعه اسنادی استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار مکس کیودا بهره گرفته شده است. پس از انجام مصاحبه با جامعه خبرگی و ثبت تجارب ضمنی ایشان، به‌منظور بررسی روایی سازه، از «فن تحلیل عاملی» استفاده گردیده است که طی پرسشنامه‌ای به جامعه آماری 20 نفری ارائه و با استفاده از نرم‌افزار  spssمورد پردازش قرار گرفته است.پس از انجام مطالعات نظری و تحلیل کیفی نتایج تحقیق و همچنین تحلیل عاملی روابط بین ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های حاصل از مصاحبه با جامعه خبرگی و تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه و برازش انجام شده، نسبت به برخی از اصلاحات اقدام و در نهایت در پاسخ به سوال پژوهش؛ الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ماموریتی اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی چیست؟الگوی راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل مولفه‌های اصلی و زیر مولفه‌های آن در یک منظومه به هم پیوسته و بر اساس نه محور راهبردی (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت، پیاده‌سازی و اجرا و نظارت و ارزیابی) ارائه شده است.
کلیدواژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاه‌ها، اصلاح مراکز آموزشی، دانشگاه اسلامی، اصلاح آموزش و پرورش
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی rfarsi2003@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved