>
Fa   |   Ar   |   En
   سازماندهی مشارکت سازمان‌های غیردولتی در تامین امنیت عمومی با رویکرد مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر  
   
نویسنده یعقوبی پرویز ,قاسمی ابوالفضل ,مرادی میلاد
منبع امنيت ملي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:143 -166
چکیده    گستردگی خواستگاه‌های افراد یک جامعه موجب شده است که دولت‌ها به‌عنوان مراجع و متولیان اصلی برقراری امنیت نتوانند به‌خوبی اثرگذاری مقتدرانه‌ای داشته باشند و این اتفاق موجب گردیده تا مردم به صورت خودجوش برای تامین نیازهای خود با تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) یا ngo اقدام نمایند. ناجا به‌عنوان متولی اصلی ایجاد نظم و امنیت عمومی به‌منظور رسیدن به اهداف خود نیازمند کمک سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه شهرداری و بهزیستی می‌باشد. در این راستا سه فرضیه‌ تدوین گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. بر این اساس جهت بررسی مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و جهت گردآوری داده‌های میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. همچنین جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر افراد شاغل در سازمان‌های مردم‌نهاد (شهرداری و بهزیستی) شهر کرمانشاه می‌باشد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار amos بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان در زمینه پیشگیری و ارائه خدمات عمومی به افراد معتاد یا در خطر اعتیاد موثر باشند. همچنین در این رابطه گسترش همکاری بین سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های مرتبط به آن‌ها با ناجا می‌تواند منجر به گسترش آموزش و اطلاع‌رسانی شود.
کلیدواژه ناجا، سازمان مردم نهاد، امنیت عمومی، اعتیاد، مواد مخدر
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved