>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مدیریت جهادی بر فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی  
   
نویسنده کیانی زاده میثم ,گلشنی علیرضا ,پورصادق ناصر
منبع امنيت ملي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:53 -88
چکیده    هدف پژوهش حاضر یافتن نقش مدیریت جهادی به‌عنوان مدیریتی بومی در فرآیند سیاست‌گذاری امنیت ملی است. در پژوهش حاضر به دلیل اینکه موضوع مدیریت جهادى و مولفه‌های مربوط به آن غالباً کیفى است، روش تلفیقى (آمیخته) با غلبه کیفى مورد استفاده قرارگرفته است. از جمله ابزارهاى مورداستفاده مصاحبه‌های حضورى و پایش نظرات نخبگان می‌باشد و درنهایت از روش‌های کمى مثل: کولموگروف اسمیرنف، آزمون فریدمن، تحلیل عاملى تاییدی و آزمون تی استفاده شد و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل بهره گرفته شد. پرسش اصلى پژوهش به نقش مدیریت جهادى در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی می‌پردازد و پرسش فرعى پژوهش نیز در پی یافتن مولفه‌های مدیریت جهادى است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت جهادى در کلیه مراحل سیاست‌گذاری امنیت ملی اثربخش بوده و باعث افزایش بهره‌وری در سیاست‌گذاری امنیت ملی می‌شود. برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش با استفاده از پایش نظرات نخبگان و روش دلفى، شاخص‌های ده‌گانه: روحیه ایثارگرى، کار و تلاش مضاعف، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری، وجدان کاری، شجاعت و قاطعیت در امور، خودباورى، از جنس مردم بودن، قناعت و ساده‌زیستى و حسن خلق به ترتیب داراى بیشترین مقبولیت در میان نخبگان قرار گرفتند.
کلیدواژه مدیریت جهادی، مولفه های مدیریت جهادی، امنیت ملی، سیاست گذاری امنیت ملی، فرایند سیاست گذاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه دکتری علوم سیاسی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved