>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1395 - دوره:19 - شماره:3


  tick  اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق سو مصرف کنندگان - صفحه:411-424

  tick  اثرات اختلال داخل رحمی تستوسترون بر روی کیفیت اسپرم و بافت بیضه در زاده‌های نر موش‌های صحرایی بعد از بلوغ - صفحه:372-384

  tick  ارزیابی رخداد احتمالی موتاسیون در ژن‌های سیستم ترمیم Mmr در سویه‌های کلینیکی مقاوم و حساس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش توالی‌یابی - صفحه:351-360

  tick  اصلاح زیستی سواحل آلوده به Pahs با استفاده از بیوسورفکتانت تولیدی از باکتری‌های جداسازی شده از خلیج‌فارس - صفحه:361-371

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد تغذیه‌ای زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی معراج بوشهر در سال 1392 - صفحه:435-445

  tick  بررسی سطح Il-4 و Ifn-Γ در مایع‌رویی کشت سلولی بیماران مبتلا به آسم آلرژیک - صفحه:342-350

  tick  بررسی عوامل خطر موثر بر پیامد توام پرفشاری خون و چاقی با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک چند سطحی چند متغیره - صفحه:385-397

  tick  بررسی مقایسه مولفه‌های ذهن آگاهی در معتادان به مواد محرک و افیونی شهر تهران - صفحه:446-456

  tick  بررسی پلی مورفیسم Pro198leu ژن Gpx1 به عنوان فاکتور خطر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال - صفحه:334-341

  tick  تاثیر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر آگاهی و توانایی استفاده و بکارگیری آن در دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک کارآزمایی شاهددار - صفحه:398-410

  tick  تعیین دز جذبی ارگان‌های بیماران تحت سنتی‌گرافی کلیه با استفاده از روش دزیمتری Mird - صفحه:425-434

  tick  ساختار و مکانیسم عمل مهم‌ترین توکسین‌های دینوفلاژله‌ها - صفحه:457-481

  tick  مهم‌ترین توکسین‌های باکتریایی دریا؛ یک مطالعه مروری - صفحه:482-510
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved