>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها در مناطق روستایی شهرستان زرین‌دشت (استان فارس)  
   
نویسنده زارع نجف ,سلطانی مجتبی ,صیادی مهراب ,رجایی‌فرد عبدالرضا
منبع طب جنوب - 1393 - دوره : 17 - شماره : 6 - صفحه:1143 -1152
چکیده    زمینه: فاصله‌گذاری مناسب بین حاملگی‌ها، یکی از اهداف مهم برنامه‌های تنظیم خانواده می‌باشد. بررسی دینامیسم فاصله‌گذاری بین تولدها، شناخت عوامل و تاثیرات آن‌ها بر فاصله بین حاملگی‌ها و تعیین فاصله بهینه دارای اهمیت ویژه‌ای برای برنامه‌ریزان بهداشتی و خانواده‌ها می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی سقط و مرده‌زایی ناشی از فاصله کوتاه بین زایمان و تعیین برخی عوامل موثر بر فاصله بین زایمان‌ها و تعیین فاصله بهینه بین زایمان‌ها بوده است.مواد و روش‌ها: در سال 1384، در مطالعه‌ای مقطعی 1064 نفر زن در سن باروری یکی از شهرستان‌های استان فارس به‌روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه و پرونده‌های خانوار اطلاعات تاریخچه باروری توسط بهورزان جمع‌آوری گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فاصله بین زایمان‌ها با مدل رخدادهای بازگشتی با روش شکنندگی با نرم‌افزار2000 splus و spss ویرایش 13 بررسی شد.یافته‌ها: میزان سقط یا مرده‌زایی 1/7 درصد بود که با افزایش فاصله بین زایمان‌ها این میزان کاهش یافته و در فاصله 48-36 ماهگی به کمترین حد خود (9/1 درصد) می‌رسد. سطح تحصیلات مادر، مدت شیردهی نوزاد قبلی، افزایش سن مادر به هنگام زایمان و شغل غیردستی پدر با فاصله بین بین زایمان‌ها همبستگی مثبت دارد. سن ازدواج مادر، داشتن شغل غیر از خانه‌داری، وضعیت اقتصادی-اجتماعی بهتر با طول فاصله تا زایمان بعدی همبستگی منفی دارد. با افزایش رتبه تولد فاصله بین زایمان‌ها نسبت به زایمان قبلی به‌طور متوسط حدود یک تا دو ماه افزایش می‌یابد.نتیجه‌گیری: سقط و مرده‌زایی در زایمان‌هایی که فاصله بسیار کم یا بسیار طولانی با زایمان قبلی دارند، بیشتر مشاهده شد.
کلیدواژه تاریخچه باروری ,فاصله بهینه ,مدل کاکس ,مدل شکنندگی ,فواصل موالید ,Reproductive History ,Optimal Spacing ,Cox Model ,Frailty Model ,Inter-Birth
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, گروه آمار زیستی و عضو مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved