>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد سازه‌های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391  
   
نویسنده جمالی مکیه ,نوروزی آزیتا ,طهماسبی رحیم
منبع طب جنوب - 1393 - دوره : 17 - شماره : 6 - صفحه:1236 -1251
چکیده    زمینه: یکی از محورهای ارزیابی سلامت در جوامع مختلف، بهداشت روان است که نقش مهمی را در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه به‌خصوص در قشر دانشجو ایفا می‌کند. بنابراین این مطالعه با هدف کاربرد سازه‌های اساسی نظریه ی شناخت اجتماعی در پیشگویی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گردید.مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم در 428 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 92–1391 انجام شد. اطلاعات توسط 5 پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی، استرس تحصیلی، حمایت اجتماعی چند بعدی، انتظار پیامد دانشجو و کیفیت زندگی (sf-36) جمع‌آوری گردید. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری spss ویرایش 18 و با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: در این مطالعه بین سلامت روان با حمایت اجتماعی (000/0=p و 37/0=r)، استرس تحصیلی (000/0=p و 45/0-=r) و خودکارآمدی تحصیلی (000/0=p و 24/0=r) رابطه معنی‌داری وجود داشت. در مدل رگرسیون خطی عوامل پیشگویی کننده سلامت روان متغیرهای نوع دانشکده، ارزیابی مشاوره درسی و غیردرسی و سازه‌های خودکارآمدی (49/1=b و 031/0=p)، استرس تحصیلی (35/4-=b و 000/0=p) و حمایت اجتماعی (77/4=b و 000/0=p) بود. به‌علاوه جنسیت، تحصیلات مادر و شغل پدر از طریق حمایت اجتماعی و سهمیه قبولی در کنکور و ارزیابی مشاوره درسی از طریق خودکارآمدی تحصیلی به‌طور غیرمستقیم بر سلامت روان تاثیر می‌گذاشتند.نتیجه‌گیری: با استفاده از راهبردهای افزایش خودکارآمدی و ایجاد محیط حمایت کننده، همچنین کاهش استرس به‌ویژه با برگزاری جلسات مشاوره درسی و غیردرسی می‌توان سلامت روان دانشجویان را ارتقا بخشید.
کلیدواژه سلامت روان ,خودکارآمدی ,استرس روان‌شناختی ,حمایت اجتماعی ,دانشجویان ,Mental Health ,Self Efficacy ,Psychological Stress ,Social Support ,Students
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved