>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1385 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر اتساع مری بر ترشح پایه و تحریک شده اسید معده در موش صحرائی - صفحه:114-122

  tick  اثرات یک برنامه جامعه محور قلب سالم در افزایش فعالیت بدنی زنان: کارآزمایی شاهددار تصادفی با هدایت پژوهش مشارکتی جامعه محور - صفحه:190-199

  tick  ارزشیابی مقایسه ای پایداری حشره کش های دلتامترین و سیفلوترین روی سطوح مختلف در منطقه ایرانشهر - استان سیستان و بلوچستان؛ 84-1383 - صفحه:123-130

  tick  ارزیابی عوامل خطرساز بروز نارسایی حاد کلیه در جراحی آنوریسم آئورت شکمی - صفحه:154-160

  tick  بررسی ارتباط آسپیراسیون سوزنی نازک توده های قابل لمس پستان با هیستوپاتولوژی - صفحه:140-146

  tick  بررسی بروز موارد حیوان گزیدگی در کودکان زیر 16 سال بوشهر؛ 85-1380 - صفحه:182-189

  tick  بررسی درماتوفیتوزیس در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا قزوین؛ 83-1382 - صفحه:175-181

  tick  بیماری انسداد مزمن ریوی در افراد قلیانی؛ یک مطالعه جمعیتی شاهددار - صفحه:131-139

  tick  تعیین مقادیر سرمی هموسیستئین و هیپرهموسیستئینمی در شمال خلیج فارس - صفحه:200-207

  tick  عوامل خطر حملات تب وتشنج در کودکان بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا(س) بوشهر - صفحه:168-174

  tick  مقایسه یافته های پرفیوژن مغز به روش Spect با تصویر برداری های آناتومیک در بیماران با سابقه ترومای سر خفیف - صفحه:147-153

  tick  یافته های اکوکاردیوگرافی در کودکان و نوجوانان با سوفل قلبی - صفحه:161-167
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved