>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1382 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی عوامل مؤثر در شیردهی غیرانحصاری در شش ماه اول زندگی شیرخواران در بندر بوشهر به روش بحث متمرکز گروهی - صفحه:167-171

  tick  بررسی استریولوژیکی تعداد گلومرول ها در نارسائی حاد کلیه ناشی از تجویز گلیسرول در موش صحرائی نر - صفحه:122-126

  tick  تشخیص سریع استافیلوکوکوس اورئوس و جنس استافیلوکوک با روش هیبریدیزاسیون در موضع توسط پروب های فلوئورسنت (Fish) - صفحه:102-114

  tick  تعیین میزان بروز سکته های قلبی - عروقی در بندر بوشهر بر اساس پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت - صفحه:144-150

  tick  تنگی شاخه های سرخرگ ششی فیزیولوژیک در نوزادان، خصوصیات اکوکاردیو گرافی دوبعدی و داپلر رنگی با پیگیری 4 ماهه - صفحه:139-143

  tick  شناخت عوامل تنش زای محیط کار و روش های کاهش استرس زاها در محیط کار پرستاری به شیوه بحث متمرکز گروهی - صفحه:172-178

  tick  شناسائی، استخراج و تلخیص پروتئین 60 کیلو دالتونی ماده بنفش رنگ مترشحه از خرگوش دریایی خلیج فارس Aplysia Dactylomela با اثرات ضد سرطانی - صفحه:97-101

  tick  شیوع آنتی بادی های ضد Htlvi/Iiدر میان اهداکنندگان خون استان بوشهر - صفحه:161-166

  tick  عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در بندر بوشهر بر اساس پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت، پروژه قلب سالم خلیج فارس - صفحه:151-160

  tick  مطالعه کاریوتیپی یکصد دانش آموز استثنایی (دارای بهره هوشی کمتر) در بوشهر - صفحه:127-133

  tick  مطالعه لکتین هیستو شیمی دی ساکارید گالاکتوز -N/استیل گالاکتوز آمین در ازوفاژیت و کارسنومای مری - صفحه:115-121

  tick  نقش یافته های بالینی در تشخیص گلودرد استرپتوکوکی - صفحه:134-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved