>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1384 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر آموزش “خطرات محیطی بر سلامت” بر میزان آگاهی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر - صفحه:178-186

  tick  اثرات سیپروفلوکساسین بر سلول های رده سرتولی در موش صحرایی - صفحه:110-118

  tick  اختلالات لیپیدی در وابستگان با سکته قلبی زودرس در استان بوشهر - صفحه:143-151

  tick  بررسی خاصیت تحریکی-دفعی توری های آغشته به سه نوع حشره کش پایروتروئید روی آنوفل استفنسی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:119-125

  tick  تأثیر آموزش بر بهبود تحمل رژیم آهن زدایی دفروکسامین زیرپوستی در بیماران تالاسمی شدید - صفحه:134-142

  tick  تشخیص ژنوم هلیکوباکتری پیلوری در سنگ های کیسه صفرا با استفاده از روش Multiplex-Pcr - صفحه:103-109

  tick  خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به صرح میوکلونیک جوانان در اصفهان - صفحه:160-164

  tick  عملکرد محور جنسی بدنبال پیوند مغز استخوان با رژیم آماده سازی بوسولفان-سیکلوفسفاماید با دوز پایین - صفحه:126-133

  tick  فلوئوروزیس دندانی و فلوراید ادرار در نوجوانان 10-12 ساله شهر بوشهر - صفحه:165-171

  tick  مقایسه دقت اندازه گیری درجه حرارت بدن به روش تمپانیک با روش های اگزیلاری و رکتالی - صفحه:152-159

  tick  نیمرخ بیماران مصدوم مراجعه کننده به اورژانس های شهر کرمان 1381-82 - صفحه:172-176

  tick  وضعیت تغذیه ای ساکنین روستاهای بخش مرکزی همدان-1382 - صفحه:187-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved