>
Fa   |   Ar   |   En
   منابع حمایت اجتماعی موثر در خود مراقبتی بیماران دیابتی شهر بوشهر سال 91-1390  
   
نویسنده نوروزی آزیتا ,طهماسبی رحیم ,رکاب‌پور سید جواد
منبع طب جنوب - 1392 - دوره : 16 - شماره : 3 - صفحه:250 -259
چکیده    زمینه: دیابت یکی از مشکلات جدی جهانی بوده و خودمراقبتی عامل موثری در کنترل آن می‌باشد. یکی از عوامل موثر در خود مراقبتی بیماران دیابتی، حمایت اجتماعی است و با توجه به وجود منابع حمایتی گوناگون، ضروری است تا منابع موثر در این زمینه شناسایی گردد. بنابراین هدف از این بررسی شناسایی منابع حمایتی موثر در خود مراقبتی می‌باشد.مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 396 بیمار دیابتی که به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام گردید. نمونه‌هایی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند اقدام به تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد مربوط به خودمراقبتی و منابع حمایت اجتماعی بیماری‌های مزمن نموده و بعد از جمع‌آوری اطلاعات و ورود داده‌ها به نرم‌افزار آماری spss ویرایش 16، به‌منظور بررسی منابع حمایتی موثر در ابعاد مختلف خود مراقبتی از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.یافته‌ها: از بین شش منبع حمایتی، بیشترین حمایت توسط سه منبع سازگاری شخصی، مراقبین بهداشتی و خانواده/دوستان ارایه شده بود (ضریب تبیین 43 درصد). سازگاری شخصی پیشگویی کننده کلیه جنبه‌های خودمراقبتی به‌جز کنترل قندخون بوده، مراقبین بهداشتی عامل موثری در خودتنظیمی و تعامل با مراقبین محسوب شده و خانواده/دوستان نیز پیشگویی کننده انطباق با بیماری، خود تنظیمی و تعامل با مراقبین بودند.نتیجه‌گیری: بیماران دیابتی از منابع حمایتی بسیار اندکی جهت خود مراقبتی بهره‌مند می‌باشند و سازگاری شخصی با بیماری مهم‌ترین منبع حمایتی بوده و منابعی از جمله سیاست‌ها/رسانه، محیط کار و سیستم‌های ارایه خدمات بهداشتی منبع حمایتی موثری در خودمراقبتی نبودند. بنابراین ارایه این منابع ممکن است در ارتقا خود مراقبتی نقش مهمی داشته باشند.
کلیدواژه خودمراقبتی ,دیابت ,منابع حمایت اجتماعی ,ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved