>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان علی اصغر(ع) زاهدان  
   
نویسنده هنرمند ماریه ,نخعی علیرضا ,فرهاد ملاشاهی لیلا ,ابوچناری جواد
منبع طب جنوب - 1392 - دوره : 16 - شماره : 3 - صفحه:225 -232
چکیده    زمینه: در بدن انسان سیستم‌های ویژه‌ای برای مقابله با آسیب‌های حاصل از رادیکال‌های آزاد وجود دارد که به نام سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی معروفند. دیابت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های شایع مزمن است که تغییر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در آن گزارش شده است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بزاق بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی انجام شده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، 50 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز دیابت زاهدان به‌عنوان گروه مورد، با50 نفر گروه شاهد که از لحاظ سن، جنس و سایر معیارهای ورود به مطالعه با افراد مورد هماهنگ بود، مقایسه شدند. ظرفیت آنتی‎اکسیدانی بزاق این افراد با استفاده از روش frap (ferric reducing ability of plasma) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t-test و anova به‌وسیله نرم‌افزار spss ویرایش 17 تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی بزاق در افراد مورد 251/0±442/0 میکرومول در لیتر و در افراد شاهد 421/0±667/0 میکرومول در لیتر بود. کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد بر اساس آزمون t-test معنی‌دار بود (002/0=p).نتیجه‌گیری: در این بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بزاق بیماران دیابتی به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. بنابراین برای کاهش آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد توصیه می‌شود، این افراد آنتی‌اکسیدان طبیعی بیشتری مصرف نمایند.
کلیدواژه آنتی‌اکسیدان ,دیابت نوع دو ,بزاق ,Frap
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved