>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی استریولوژیک اثر غلظت‌های مختلف عصاره آبی قهوه بر روی حجم کلیه  
   
نویسنده دهقانی فرزانه ,دزفولیان عبدالرحمان ,پنجه شاهین محمدرضا
منبع طب جنوب - 1392 - دوره : 16 - شماره : 3 - صفحه:207 -214
چکیده    زمینه: قهوه یک نوشیدنی سنتی است که مورد استفاده اغلب مردم دنیا قرار دارد. زیاده‌روی در مصرف این نوشیدنی، سبب بروز عوارض متعددی بر روی بدن می‌شود. در این مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی دانه قهوه بر روی حجم کلیه توسط روش‎های استریولوژی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: به این منظور 60 موش صحرایی نر از نژاد اسپراگو- داولی با وزن 250-230 گرم به 6 گروه تقسیم شدند. به گروه کنترل آب ( 5/0 میلی‌لیتر) و به گروه‌های آزمایش از عصاره آبی دانه قهوه با غلظت‌های (5/1، 1، 5/0، 25/0، 125/0) گرم بر کیلوگرم به‌مدت 14 روز و به میزان حجم آب در گروه کنترل خورانیده شد. سپس حیوانات تحت بیهوشی، تشریح و کلیه راست آن‌ها برداشته شد. از هر کلیه پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتی، اسلایدهایی به‌روش تصادفی همگون به ضخامت 5 میکرون، تهیه گردید و پس از رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین- ایوزین و با استفاده از اصل کاوالیه، حجم کل کلیه و حجم قسمت‌های قشری و مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون‌های من- ویتنی و کروسکال- والیس برای آنالیز آماری استفاده گردید.یافته‌ها: عصاره قهوه با غلظت‌های کم، سبب افزایش حجم کلیه و معدل حجمی گلومرول‌ها شد اما در غلظت‌های زیاد، حجم کلیه و معدل حجمی گلومرول‌ها کاهش یافت.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که قهوه در غلظت‌های زیاد دارای اثرات سو بر روی کلیه است سبب کاهش حجم کلیه و حجم گلومرول‎ها می‌شود. ولی برای رسیدن به نتایج قطعی، تحقیقات بیشتری لازم است.
کلیدواژه کافیین ,استریولوژی ,کلیه ,گلومرول
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشگاه علوم پزشکی اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved