>
Fa   |   Ar   |   En
   کلونینگ ژن Fimh اشریشیاکلی یوروپاتوژن و بررسی تنوع توالی آن  
   
نویسنده استادمحمدی سمانه ,شیرازی محمد حسن ,فلاح مهرآبادی جلیل ,پورمند محمد رضا ,حمیدیه فایزه ,ملاآقامیرزایی هدروشا ,افشار داود
منبع طب جنوب - 1392 - دوره : 16 - شماره : 3 - صفحه:189 -197
چکیده    زمینه: اشریشیا کلی یوروپاتوژن، شایع‌ترین پاتوژن جدا شده از مجاری ادراری محسوب می‌شود، که اغلب از فلور روده‌ای خود فرد منشا می‌گیرد. عفونت مجاری ادراری، یکی از بیماری‌های شایع عفونی در انسان است. از آنجایی‌که، مرحله اتصال در کلونیزاسیون باکتری نقش مهمی دارد و سپس عفونت ایجاد می‌گردد، یکی از راه‌کارهای مهم مهار عفونت، مهار اتصال باکتری می‌باشد. به دلیل اینکه، پروتیینfimh به‎عنوان ادهسین عمل می‌نماید، برای تهیه واکسن کاندیدی مناسب می‌باشد.مواد و روش‌ها: ابتدا استخراج dna ژنومیک باکتری اشریشیا کلی سویهatcc 35218 انجام شد. پس از طراحی پرایمر برای ژن fimh، واکنش pcr، ابتدا با آنزیم taq dna polymerase و سپس با آنزیمpfu dna polymerase صورت گرفت. از پلاسمید (sk-)pbluescript ، برای کلون محصول pcr استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار clustalw و mega4 توالی به‌دست آمده با توالی ژنی موجود با تک ژن همترازگردید و تنوع ژنی آن بررسی گردید.یافته‌ها: پس از توالی یابی ژن fimh کلون شده، با استفاده از نرم‌افزار clustalw و mega4 نتیجه این سکانس با توالی سویه‎های اشریشیا کلی واجد ژن fimh موجود در بانک ژن همتراز شدند و بر اساس این همترازی، ناحیه n ترمینال در سطح پروتیین و dna حفاظت شده می‌باشد.نتیجه‌گیری: ناحیه‌ی n ترمینال fimh در بین سویه‌های بالینی یک توالی حفاظت شده است و می‌توان از آن برای طراحی واکسن علیه عفونت ادراری استفاده نمود.
کلیدواژه اشریشیا کلی یوروپاتوژن ,پیلی‌تیپ I ,ژن Fimh ,کلونینگ
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved