>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1381 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اختلالات متابولیک و غدد درون ریز در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور: مطالعه چند مرکزی در شهر تهران - صفحه:63-72

  tick  ازدیاد وزن و چاقی در کارکنان صنعت نفت جزیره خارک - صفحه:73-81

  tick  بررسی تراکم استخوان و مارکرهای سرمی مربوطه در نوجوانان تالاسمی - صفحه:17-25

  tick  بررسی عوامل خطر ساز استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به واحد سنجش تراکم معدنی استخوان مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  tick  تغییرات تراکم معدنی استخوانی در افراد 69-20 ساله ساکن تهران - صفحه:41-49

  tick  تولید کلون ابرازکننده ژن گلیکو پروتئین G ویروس هرپ س سیمپلکس تیپ یک انسانی - صفحه:1-7

  tick  فاکتور رشد شبه انسولینی _I(Igf_I)در بیماران تالاسمی و رابطه آن با تراکم استخوان و بلوغ - صفحه:8-16

  tick  مقایسه پرتودرمانی و شیمی درمانی توأم با پرتو درمانی در درمان تومورهای سلول سنگفرشی سرو گردن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:36-40

  tick  میزان همخوانی روش Qusبا Dxaدر تشخیص استئوپروز - صفحه:50-55

  tick  همراهی عفونت مزمن با هلیکوباکترپایلوری و سوشCaga+آن با بیماری عروق کرونر - صفحه:56-62

  tick  وضعیت پارامترهای بیوشیمیایی در درجات مختلف کمبود ویتامین D - صفحه:26-35
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved