>
Fa   |   Ar   |   En
   طب متعالیه و پاردایم پزشکی ژرف  
   
نویسنده تابعی ضیاءالدین ,نبی پور ایرج
منبع طب جنوب - 1399 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:70 -86
چکیده    زمینه: اخیراً اریک توپال، پزشک دانشمند، نظریۀ »پزشکی ژرف « را در سال 2019 پیشنهاد داده است که برخاسته از پیشرفت های دو دهۀ گذشته پزشکی سیستمی و پزشکی دیجیتالی همراه با همگرایی علم و فناوری در گسترۀ بیولوژی و شکل گیری پزشکی فرادقیق است. نظریه طب متعالیه که برگرفته از حکمت متعالیه ملاصدرا است با رویکردی کل نگر به پزشکی می نگرد.مواد و روش ها: در امتداد گسترش نظریۀ طب متعالیه، به پاردایم پزشکی مدرن یعنی نظریۀ پزشکی ژرف پرداخته می شود و سه جزء مطرح آن از زاویۀ دید نظریۀ طب متعالیه به کنکاش  کشانده می گردد.یافته ها: در برابر جزء فنوتیپ سازی ژرف نظریۀ پزشکی ژرف ، »حکمت بدن « از نظریۀ طب متعالیه قرار می گیرد. عقل نظری (نفس عالمه) و نفس شناسی سینایی در برابر جزء »یادگیری ژرف « در پارادایم پزشکی ژرف قابل تحلیل است. با گزینش مفهوم »انسان کامل « از ژرفای آثار ابن عربی و یکپارچه سازی آن با حکمت متعالیه، شکل تکامل یافته طب متعالیه می تواند مفاهیم جزء سوم پزشکی ژرف »همدلی ژرف « را از خود نشان دهد. نتیجه گیری: نظریه طب متعالیه، به شکل پیشرفته ای، هر سه جزء نظریه پزشکی ژرف را بیان می دارد و از این رو می تواند به صورت ابزاری در پارادایم پزشکی مدرن به کار برده شود.
کلیدواژه پزشکی ژرف، طب متعالیه، ملاصدرا، ابن عربی، ابن سینا
آدرس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران, گروه اخلاق پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس, مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس, ایران. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران, گروه آینده نگاری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved