>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم  
   
نویسنده رستمی مجید ,کیخسروانی مولود ,پولادی‌ریشهری علی ,بحرانی محمدرضا
منبع طب جنوب - 1399 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:56 -69
چکیده    زمینه: تولد کودک درخودمانده، موجب بروز چالش در خانواده بویژه در مادر است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله‌ای در کاهش اضطراب و ناامیدی در مادران کودکان اتیستیک بوده است.مواد و روش‌ها: پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون چند گروهی با گروه گواه می‌باشد. 30 نفر از مادران کودکان مراکز آموزشی درمانی خاص کودکان اتیستیک شهر بوشهر به‌صورت نمونه در دسترس و به‌طور تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه‌های آزمایشی هر کدام در 8 جلسه درمانی هر هفته یک جلسه 90 دقیقه‌ای شرکت داشتند؛ ولی به گروه گواه هیچ درمانی ارائه نشد. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب و ناامیدی بک، بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و روش تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نشان داد که درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله‌ای بر کاهش اضطراب و ناامیدی نسبت به گروه گواه، به‌طور معناداری در مادران اثربخش بوده است (p<0.01)؛ اما در مرحله پیگیری از لحاظ آماری معنادار نشدند. نتایج آزمون توکی نشان داد میانگین گروه درمان پذیرش و تعهد در متغیر اضطراب نسبت به گروه آموزش راهبردهای مقابله‌ای در پس آزمون، اثربخش‌تر بود و تفاوت معنادار نشان داد (p<0.05)نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش، اثربخشی این دو مداخله در کاهش اضطراب و ناامیدی را نشان داده است. از این رو، درمانگران می‌توانند از این دو رویکرد درمانی و آموزشی به‌ویژه درمان پذیرش و تعهد که موج نوینی از درمان‌های شناختی رفتاری است، استفاده نمایند.
کلیدواژه درمان پذیرش و تعهد، آموزش راهبردهای مقابله‌ای، اضطراب، ناامیدی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved