>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دوز جذبی اشعه در آنژیوگرافی قلبی تشخیصی و مداخله‌ای در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه آن با سایر دستگاه‌های رادیولوژی  
   
نویسنده ادراکی محمدرضا ,کریمی احسان ,آموزگار حمید ,نوایی‌فر محمدرضا
منبع طب جنوب - 1399 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:27 -35
چکیده    زمینه: آنژیوگرافی قلبی، یکی از روش‌‌های تشخیصی و درمانی با بالاترین دوز جذبی اشعۀ ایکس است و می‌تواند خطراتی برای بیماران ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی دوز جذبی اشعه در آنژیوگرافی قلبی تشخیصی و مداخله‌ای در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد و سپس این میزان اشعه با دوز جذبی سایر دستگاه‌های مولد اشعه x مقایسه گردید.مواد و روش‌ها: این مطالعۀ آینده‌نگر از فروردین 1396 تا آبان 1396 بر روی بیماران کودک و نوجوان زیر 18 سال انجام شد، که به علت بیماری قلبی در بیمارستان‌های نمازی و شهید فقیهی شیراز تحت کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی قلبی قرار گرفتند. بیماران بر اساس اهداف آنژیوگرافیک به پنج دسته تقسیم شدند و میزان دوز موثر و نیز میزان دوز اشعه به سطح بدن این بیماران محاسبه گردید.یافته‌ها: در این مطالعه 148 بیمار بررسی شدند و 36 کاتتریزاسیون تشخیصی و 112 آنژیوگرافی مداخله‌ای برای آن‌ها به انجام رسید. و میزان دوز موثر آنژیوگرافی تشخیصی حدود 50.23 (mgy)msv و در آنژیوگرافی مداخله‌ای حدود 39/ 48(mgy)msv به‌دست آمد. و متوسط دوز اشعه به سطح بدن در آنژیوگرافی تشخیصی 427.28 mgy و متوسط آن در آنژیوگرافی مداخله‌ای 478.62 mgy acute;cm2 تعیین گردید. بیشترین زمان فلوروسکوپی و فیلم به بستن نقص دیواره بین بطنی با 11.67 ثانیه و بیشترین دوز موثر جذبی نیز به همین پروسیجر درمانی با میزان اشعه mgy 68.514 مربوط بود. همچنین بیشترین میزان دوز اشعه به سطح نیز مربوط به همین پروسیجر با 623.843 mgy.cm2 بود. نتیجه‌گیری: میزان دوز جذبی اشعه در این بیماران، قابل قبول بود و بنظر می‌رسد که خطر سرطان‌زایی زیادی برای آینده بیماران ایجاد نمی‌کند. و در تحقیقات سایر محققین، دوز موثر جذبی بیشتر از 70 تا 100 mgy، به‌عنوان یک عامل ایجاد سرطان مطرح شده است. با این وجود اگر برای بیماران در طول زندگی، دوباره مدالیته‌های مولد اشعه ایکس استفاده شود، ممکن است برای آن‌ها خطر سرطان‌زایی در پی داشته باشد
کلیدواژه آنژیوگرافی قلبی، کودکان، فلوروسکوپی، دوز موثر، اشعه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, بیمارستان نمازی, بخش قلب کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, بیمارستان نمازی, بخش کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, بیمارستان نمازی, بخش قلب کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, بیمارستان نمازی, بخش کودکان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved