>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1383 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اپیدمیولوژی ژنتیکی سندروم دان در ایران - صفحه:122-127

  tick  باکتریولوژی عفونت های بیمارستانی و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بندر بوشهر 3-1382 - صفحه:135-140

  tick  بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در سگ پس از تزریق دوزهای مختلف سم عقرب ادنتوبوتوس - صفحه:113-121

  tick  بررسی سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر در مورد آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای - صفحه:183-189

  tick  بررسی شیوع شکم درد راجعه و عوامل موثر بر آن در کودکان در بدو ورود به دبستان در بندر بوشهر - صفحه:162-172

  tick  بررسی و تفکیک زایمودم های انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار در جنوب ایران - صفحه:107-112

  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه استان بوشهر و عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی 83-1382 - صفحه:173-182

  tick  سرواپیدمیولوژی میکوپلاسما پنومونیه در بیماران پنومونی در استان بوشهر - صفحه:128-134

  tick  عفونت ادراری در بیماران با ضایعات نخاعی در استان بوشهر - صفحه:141-146

  tick  مفاهیم توسعه انسانی و روند شاخص توسعه انسانی در ایران - صفحه:190-197

  tick  مقایسه تاثیر آموزش توسط معلمان با کادر بر آگاهی دانش آموزان نسبت به ایدز - صفحه:147-153

  tick  همبستگی سندرم متابولیک با ایسکمی قلبی بر اساس نوار قلب در حالت استراحت در ساکنین شمال خلیج فارس - صفحه:154-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved