>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1389 - دوره:13 - شماره:3


  tick  اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشت - صفحه:151-162

  tick  ارتباط ضخامت چربی مزانتریک با شدت تجمع چربی در بیماری کبد چرب غیر الکلی - صفحه:180-189

  tick  بررسی انواع و علل اشتباهات دارویی انجام شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی منتخب استان بوشهر 1386- 1385 - صفحه:201-206

  tick  بررسی جهش های ژن Dfnb59 با استفاده از روش Pcr-Sscp/Ha در ناشنوایی ژنتیکی غیرسندرمی در استان بوشهر - صفحه:163-170

  tick  تعیین عوامل مؤثر بر دفع پیوند کلیه با استفاده از رگرسیون کاکس، در بیماران دریافت کننده پیوند مجدد در بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه طی سال های 87-1367 - صفحه:190-200

  tick  تیغ ماهی سرگردان: یک مورد آبسه لگنی به علت سوراخ شدگی رکتوم به دنبال بلع تصادفی تیغ ماهی - صفحه:216-220

  tick  شناسایی فرآورده های فعال زیستی و مؤثر بر سیستم ایمنی نرمتنان خلیج فارس - صفحه:207-215

  tick  میزان بروز پدیده عدم برقراری جریان مجدد و عوامل همراه در بیماران انفارکتوس میوکارد با قطعه بالارونده St درمان شده با آنژیوپلاستی اولیه - صفحه:171-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved