>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1396 - دوره:20 - شماره:1


  tick  ارتباط بیماری‌های آلرژیک و عوامل حساسیت‌زای غذایی براساس تست پوستی پریک در استان بوشهر - صفحه:46-56

  tick  اصول گزارش نتایج آزمون‌های آماری متداول در مقالات علمی علوم پزشکی - صفحه:90-103

  tick  برآورد دوز جذبی موثر سالیانه ناشی از گازهای رادون و تورون در مجاور گسل‌های فعال در شمال شرق ایران - صفحه:70-76

  tick  بررسی اثرات سمی کورکومین و کوئرستین بر روی رده سلولی سرطان پستان موش (4t1) به روش Mtt - صفحه:1-8

  tick  بررسی غلظت کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در ذرات Pm2.5 در هوای آزاد منطقه دوازده شهر تهران - صفحه:18-30

  tick  ساخت و اعتباریابی نسخۀ فارسی مقیاس خود مدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات - صفحه:31-45

  tick  شیوع آسم و بیماری‌های آلرژیک و عوامل خطرزای آن در کودکان سنین مدرسه شهرستان عسلویه استان بوشهر بر اساس برنامه Isaac سال 1393 - صفحه:57-69

  tick  علل شایع اختلالات بینایی دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان بویراحمد - صفحه:104-114

  tick  کمبود شدید مادرزادی فاکتور 13: یک گزارش کوتاه از ناخوشی و مرگ ومیر کمبود شدید مادرزادی فاکتور13 در ایران - صفحه:9-17

  tick  مروری بر ارتباط مرجان‌ها و میکروارگانیسم‌های همزیست آنها از دیدگاه بوم‌شناسی و زیست فناوری - صفحه:115-134

  tick  مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 - صفحه:77-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved