>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:1


  tick  اهمیت مصرف ماهی در پیشگیری از بیماری ها - صفحه:1-9

  tick  بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا- اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی و مکمل زیره سبز - صفحه:10-20

  tick  اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات بافت بیضه و ظرفیت باروری موش های صحرایی نر مواجهه یافته با استرس صدا - صفحه:21-30

  tick  بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه Str در اقوام کرد و عرب ایرانی - صفحه:31-41

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر مصرف سیگار - صفحه:42-51

  tick  رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:52-61

  tick  بررسی سلامت دهان در کارکنان ستادی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395 - صفحه:62-71

  tick  بررسی شاخص های تجویز نسخ پزشکان استان خراسان جنوبی در سال 1393 - صفحه:72-80

  tick  بررسی حوادث جادّه‌ای و عوامل موثّر بر آن از دیدگاه رانندگان تاکسی‌های بین شهری کرمان در سال‌های 94-1392 - صفحه:81-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved