>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مولکولی حذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF بیماران مبتلا به آزواسپرمی و اولیگواسپرمی غیر انسدادی مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد  
   
نویسنده وکیلی ازغندی معصومه ,نصیری محمدرضا ,شمسا علی ,جلالی محسن ,شریعتی محمد مهدی
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1394 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:154 -160
چکیده    زمینه و هدف: نواحی حاوی فاکتورهای آزوسپرمی (AZF) واقع در بازوی بلند کروموزوم Y، دارای ژن‌هایی است که نقش و عملکرد خاص آنها در اسپرماتوژنز و باروری به‌طور کامل مشخص نشده است؛ از این رو، شناخت ارتباط بین ریزحذف‌های نواحی AZF با باروری مردان؛ تشخیص، درمان و مشاوره ژنتیک را مقدور می‌سازد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ریزحذف‌های کروموزوم Y در بیماران مبتلا به ناباروری اولیگواسپرمی و آزواسپرمی غیرانسدادی و شناسایی STS (ناحیه توالی اتصالی) نشانگرهای مناسب مرتبط با آنان بود.روش تحقیق: این مطالعه، بر روی 45مرد نابارور مبتلا به آزواسپرمی و الیگواسپرمی با دلایل غیر انسدادی و دارای کاریوتایپ نرمال که به مرکز ناباروری منتصریه مشهد مراجعه ‌کرده بودند، انجام شد. غربالگری مولکولی با استفاده از تکنیک Multiplex PCR و پرایمرهای STS، طبق راهنمای EAA/EMQN (آکادمی اندرولوژی/ شبکه کیفیت ژنتیک مولکولی اروپا) برای شناسایی ریزحذف‌ها در نواحی سه‌گانهAZF کروموزوم Y انجام شد.یافته‌ها: از بین 45مرد نابارور، 3بیمار دارای ریزحذف‌های کروموزوم Y در ناحیه AZFa بودند. از این 3نفر، 2بیمار (7/7درصد) در ناحیه AZFc و یک بیمار (7/5 درصد) در ناحیه AZFa دارای ریزحذف بودند. نتایج نشان داد، ریزحذف‌های نواحیAZF نقش زیادی بر بروز آزواسپرمی و الیگواسپرمی در مردان نابارور دارد.نتیجه‌گیری: بررسی ریزحذف های کروموزومY به‌عنوان یک آزمایش مولکولی با اهمیت برای کسب اطلاعات ژنتیکی قابل اعتماد در مردان مبتلا به ناباروری، قبل از استفاده از تکنیک‌های کمک باروری توصیه می‌شود؛ این امر به کاهش هزینه‌ها و اثربخشی درمان کمک خواهد نمود.
کلیدواژه آزواسپرمی ,اولیگواسپرمی ,ریزحذف ,ناباروری ,AZF ,Azoospermia ,Oligospermia ,Microdeletion ,Infertility
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, استاد، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, استادیار، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز ناباروری منتصریه، مشهد، ایران , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved