>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آینه‌درمانی بر توانایی راه‌رفتن بیماران، پس از سکته مغزی  
   
نویسنده مظلوم سیّد رضا ,بهرامی مهناز ,حسن‌زاده فرزانه ,قندهاری کاویان
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1394 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:134 -144
چکیده    زمینه و هدف: سکته مغزی، یکی از علل عمده ازکارافتادگی است؛ بنابراین توسعه روش‌های درمانی جدید به‌منظور تسریع مرحله بهبودی؛ از لحاظ درمانی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آینه‌درمانی بر توانایی راه‌رفتن بیماران پس از سکته مغزی برحسب قدرت عضلانی پای مبتلا به انجام رسید.روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 50 بیمار مبتلا به سکته مغزی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های قایم (عج) و امام رضا (ع) مشهد، از طریق تخصیص تصادفی در دو گروه مساوی کنترل و آینه‌درمانی قرار گرفتند. در گروه مداخله، آینه‌درمانی در 20جلسه 30دقیقه‌ای انجام شد؛ بدین صورت که فرد، حرکات دامنه حرکتی اندام تحتانی را توسط سمت سالم در مقابل آینه انجام داده و تنها تصویر آینه‌ای آن را مشاهده می‌نمود. در هر دو گروه، برنامه‌ی معمول فیزیوتراپی نیز اجرا شد. قدرت عضلانی پای مبتلا با استفاده از ابزار 5نمره‌ای سنجش قدرت عضلانی و توانایی حرکتی اندام تحتانی قبل، حین و پس از درمان با استفاده از ابزار توانایی راه‌رفتن، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 5/11) و با کمک آزمون‌های آماری Kalmogorov– Smiranovو Shapiro–Wilks، Independent T-Test، Paired t-test، Mann– Whitney، Wilcoxon و ANOVA دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: دو گروه، قبل از مداخله، از نظر شاخص‌های توانایی راه‌رفتن برحسب قدرت عضلانی پای مبتلا و متغیرهای مداخله‌گر، تفاوتی نداشتند. پس از مداخله، بیماران در گروه آینه‌درمانی از نظر توانایی راه‌رفتن بر حسب قدرت عضلانی پای مبتلا نسبت به گروه کنترل، بهبودی قابل ملاحظه‌ای نداشتند (756/0p=)؛ اما بررسی بیماران از نظر توانایی راه‌رفتن، تفاوت آماری معنی‌داری بر حسب قدرت عضلانی پای مبتلا در جلسه دهم در دو گروه آینه‌درمانی و کنترل نشان داد (038/0p=).نتیجه‌گیری: آینه‌درمانی در کنار برنامه توانبخشی می‌تواند توانایی راه‌رفتن بیماران را در برخی از مراحل پس از سکته مغزی بهبود بخشد.
کلیدواژه عملکرد اندام تحتانی ,آینه‌درمانی ,راه‌ رفتن ,قدرت عضلانی ,سکته مغزی ,Lower extremity function ,Mirror therapy ,Walking ability ,Muscular power ,Stroke
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مربی، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, مربی، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران؛, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مربی، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران؛, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشیار، فلوشیپ سکته مغزی و نوروسونولوژی، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved