>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین  
   
نویسنده ارباب‌ پور رجب ,گنجی‌ فرد محمود ,طبیعی شهناز ,سعادتجو سید علیرضا
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1394 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:94 -103
چکیده    زمینه و هدف: بیهوشی دارای عوارض متعددی است که این عوارض بر اساس نوع عمل جراحی، داروی مصرفی و عمق بیهوشی متفاوت است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل جراحی سزارین بود.روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور، 68 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین به‌‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برای گروه شاهد، داروی نگهدارنده بیهوشی بر اساس وزن بدن و وضعیت همودینامیک تجویز شد؛ در حالی‌که گروه مداخله، داروی نگهدارنده بیهوشی را به‌صورت تیتره با حفظ شاخص دوطیفی بین ?? تا ?? دریافت کردند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌ها، چک‌لیست پژوهشگرساخته‌ای بود که زمان‌های خارج‌کردن لوله تراشه بعد از اتمام عمل، ترخیص از واحد ریکاوری (بر اساس معیار Alderet) و بروز عوارض در ریکاوری در آن ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 16) و آزمون‌های آماری Independent t-test و Fisher Exact Test در سطح معنی‌داری 05/0p? تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: میانگین زمان خارج‌کردن لوله تراشه، در گروه شاهد 12/3±76/7 و در گروه مداخله 04/1±59/3 دقیقه (001/0p < ) و میانگین زمان ترخیص از ریکاوری در گروه شاهد 92/5±06/18و در گروه مداخله 39/4±55/11دقیقه بود (001/0p < ). میزان بروز عوارض ریکاوری پس از عمل در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05/0p > ).نتیجه‌گیری: شاخص دوطیفی به‌عنوان مونیتورینگ عمق بیهوشی، در اعمال جراحی سزارین منجر به تسریع در زمان خارج‌کردن لوله تراشه، زمان ترخیص از ریکاوری و تسریع در هوشیاری مادر برای مراقبت از نوزاد می‌شود.
کلیدواژه مانیتورینگ شاخص دو طیفی (BIS) ,سزارین ,عوارض بعد از عمل ,ریکاوری ,Bi-spectral index monitoring (BIS) ,Caesarean ,Postoperative complications ,Recovery
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران؛, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved