>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1385 - دوره:13 - شماره:4


  tick  مقایسه سیپروفلوکساسین خوراکی با سفتریاکسون تزریقی در درمان پیلونفریت حاد بدون عارضه در زنان - صفحه:5-10

  tick  تاثیر آنتی بیوتیک تراپی در بهبودی بعد از عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی - صفحه:11-15

  tick  تاثیر اولتراسوند و مدت زمان کشش گروه عضلانی همسترینگ بر دامنه اکستنشن پاسیو مفصل زانو - صفحه:16-22

  tick  بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماریهای کرونر قلب - صفحه:23-28

  tick  اثرات تراتوژنیک کادمیوم بر میتوکندری و هسته سلول های مخچه در موش صحرایی با استفاده از Tem - صفحه:29-35

  tick  ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت بلوغ در ارتقای آگاهی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه شهر بیرجند - صفحه:36-41

  tick  وضع تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شاهرود و برخی عوامل موثر بر آن - صفحه:42-48

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتهای ارگانوفسفره و اثرات قلبی و تنفسی آن - صفحه:49-54

  tick  میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای بیرجند نسبت به مصرف قرصهای اکستازی - صفحه:55-60

  tick  دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجو - صفحه:61-67

  tick  هماتوم پستان با نمای مشابه کارسینوم گزارش یک مورد و مروری بر مقالات پزشکی - صفحه:68-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved