>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1384 - دوره:12 - شماره:3-4


  tick  مروری بر عوارض دیررس مسمومیت با گاز خردل گوگردی - صفحه:5-15

  tick  مطالعه مورفومتریک عضله اسکلتی در موش های دیابتی - صفحه:16-21

  tick  بررسی ارتباط روشهای رایج پیشگیری از بارداری با سرطان مهاجم سرویکس - صفحه:22-28

  tick  ارتباط بین فعالیت آنزیم پارااکسوناز/آریل استراز با سطوح لیپیدی سرم - صفحه:29-35

  tick  بررسی وضعیت فشار خون، شاخص توده بدنی و سیگار در بیماران مبتلا به کاتاراکت - صفحه:36-40

  tick  مقایسه عفونت زخم در دو روش ساب کوتیکولار و ترانس درمال در آپاندکتومی فاز سوپراتیو - صفحه:41-44

  tick  بررسی وضعیت انجام ختنه در شهر بیرجند - صفحه:45-49

  tick  تعیین نورموگرام رشد دانش آموزان دختر 11-14 ساله شهر بیرجند در سال 1383 و مقایسه آن با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی - صفحه:50-55

  tick  بررسی شیوع تب بعد از پرکوتانئوس نفرولیتوتومی و عوامل خطرساز آن - صفحه:56-61

  tick  شیوع نازایی به دنبال سل ژنیتال در زنان - صفحه:62-65

  tick  بررسی تنشهای روانی - اجتماعی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند در سال 1383 - صفحه:66-71

  tick  به کارگیری مدل قصد رفتاری در رفتارهای باروری زنان کارمند دانشگاه های شهر بیرجند - صفحه:72-76

  tick  بررسی وضعیت تغذیه و سطح سرمی روی، آهن و مس و ارتباط آنها با برخی شاخصهای رژیمی و آنتروپومتریک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:77-83

  tick  بررسی وضعیت میکروبی و شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای عمومی شهر بیرجند - صفحه:84-87

  tick  بررسی عوامل خطر در پسودواکسفولیشن چشم - صفحه:88-91

  tick  رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند - صفحه:92-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved