>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه‌های‌ اعضای هیات علمی و دانشجویان پیراپزشکیو پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به برنامه ارزشیابی اساتید در سال تحصیلی 88-1387  
   
نویسنده ضیایی مسعود ,میری محمدرضا ,متولی شیما
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1392 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:165 -174
چکیده    زمینه و هدف: هدف ارزشیابی آموزشی، بهبود وضعیت تدریس و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای اعضای هیات علمی برای بهترکردن نحوه‌ آموزش‌ می‌باشد. مطالعه حاضر، با هدف تعیین دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به مسیله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت آموزش صورت گرفت.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در نیمه دوم سال تحصیلی 88- 1387، در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت، دیدگاه‌‌ها و نظرات 79 نفر از اعضای هیات علمی و 321 نفر از دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری راجع به برنامه ارزشیابی اساتید، با استفاده از دو پرسشنامه مجزا جمع‌آوری گردید. پایایی و اعتبار پرسشنامه‌ها توسط متخصصین مربوطه تایید گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 16) و آزمون‌ آماری کای‌اسکویر در سطح 05/0?a تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بر طبق این مطالعه، 76 درصد از اعضای هیات علمی، ارزشیابی‌ را در روند تدریس موثر دانستند اما 7/74 درصد از آنها معتقد بودند که باید تغییراتی در روند ارزشیابی صورت گیرد؛ همچنین 9/69 درصد از اساتید معتقد بودند که دانشجویان، بدون احساس مسوولیت و حوصله کافی فرم‌ها را تکمیل می‌نمایند؛ از طرف دیگر 5/59 درصد از دانشجویان معتقد بودند که به نتایج ارزشیابی، بهای کمی داده می‌شود و فرم‌های ارزشیابی نمی‌توانند ارزیاب مناسبی برای تدریس باشند.نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که اکثر دانشجویان و اساتید، نسبت به برنامه ارزشیابی و تاثیر آن بر روند آموزش چندان خوشبین نیستند؛ بنابراین ایجاد اطمینان در دانشجویان و اساتید نسبت به اینکه ارزشیابی، در راستای بهبود شرایط آموزشی گام بر‌می‌دارد، منجر به بالارفتن حسّ مسوولیت در دانشجویان و ایجاد انگیزه در استادان می‌گردد.
کلیدواژه ارزشیابی ,اعضای هیات علمی ,دانشجو ,دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ,Evaluation ,Faculty members ,Students
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشیار بیماری‌های عفونی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشیار آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, پزشک عمومی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved