>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی برنامه آموزش شادی، بر عزّت نفس و افسردگی کودکان دبستانی (10-11 ساله)  
   
نویسنده شاکه‌نیا فرحناز ,بهروز بهروز ,فرهادی مهران ,امیری شعله ,بهروز بهزاد
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1392 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:153 -164
چکیده    زمینه و هدف: کودکان با عزّت نفس پایین، مستعد ابتلا به افسردگی هستند و افسردگی، بر کیفیّت زندگی و عملکرد تحصیلی تاثیر می‌گذارد؛ لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه شادی، بر کاهش نشانه‌های افسردگی، ابعاد آن و عزت نفس کودکان انجام شد. روش تحقیق: مطالعه از نوع نیمه‌تجربی، با گروه‌های مداخله و کنترل و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، بر روی دانش‌آموزان دبستانی ناحیه یک شهر اصفهان، در سال 1391 انجام شد. 30 نفر از کودکان دارای معیار پژوهش، به روش نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخلات شامل 5 جلسه گروهی هفتگی (60 دقیقه‌ای) آموزش شادی برای کودکان و 7 جلسه گروهی هفتگی (40 دقیقه‌ای) برای والدین (مادر) بود. به منظور ارزیابی افسردگی و عزّت نفس کودکان، از مقیاس‌های CDI و RSS، قبل و بعد از مداخله استفاده گردید. داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 16) و به کمک آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک‌متغیّری تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: آموزش برنامه شادی، بر کاهش نشانه‌های افسردگی کل و ابعاد خلق منفی، مشکلات بین‌فردی، فقدان لذّت و عزّت نفس منفی و نیز بر عزّت نفس کودکان گروه آزمایش، اثرات معنی‌داری داشته (05/0P < )، اما بر بعد ناکامی، تاثیر معنی‌داری نداشته است (05/0P > )؛ همچنین اثر تعاملی جنسیّت و عضویّت گروهی بر افسردگی و عزّت نفس، معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: برنامه آموزش شادی، می‌تواند نشانه‌های افسردگی کودکان را کاهش و عزّت نفس آنها را افزایش دهد؛ لذا لازم است در کنار سایر درمان‌های افسردگی مورد توجه واقع شود
کلیدواژه برنامه آموزش شادی ,افسردگی ,عزّت نفس ,کودک ,Happiness training program ,Depression ,Self-esteem ,Children
آدرس دانشگاه اصفهان, کارشناس ارشد روانشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, کارشناس ارشد روانشناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, استادیار، گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار، گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه رازی, کارشناس مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved