>
Fa   |   Ar   |   En
   انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین زنان: یک مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی  
   
نویسنده رخشانی فاطمه ,جلیلیان فرزاد ,میرزایی علویجه مهدی ,زینت‌مطلق فاضل ,آقایی عباس ,احمدی جویباری تورج
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1392 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:136 -143
چکیده    زمینه و هدف: انجام آزمایش پاپ‌اسمیر، یک روش مناسب برای پیشگیری و کاهش مرگ و میر به علت سرطان دهانه رحم می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین تاثیر اجرای برنامه آموزشی، بر افزایش انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین زنان بود.روش تحقیق: این پژوهش، یک مطالعه مداخله‌ای نیمه‌تجربی شاهددار از نوع قبل و بعد بود که در بین زنان 35-54 ساله مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان در سال 1390 انجام گرفت. بدین منظور، دو مرکز بهداشتی و درمانی انتخاب شد و60 نفر از زنان مراجعه‌کننده به یک مرکز در گروه مداخله و 60 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مرکز دیگر در گروه شاهد قرار داده شده و به مدت سه ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. اطلاعات با پرسشنامه استاندارد و به صورت خودگزارش‌دهی جمع‌آوری شد. یافته‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 16) و در سطح معنی‌داری 05/0P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بعد از اجرای برنامه آموزشی، اختلاف معنی‌داری در افزایش میانگین نمره موانع درک‌شده در خصوص انجام آزمایش پاپ‌اسمیر (001/0=P) و شدت درک‌شده عوارض ابتلا به سرطان دهانه رحم (001/0=P) در بین زنان گروه مداخله ایجاد شده بود؛ همچنین ارتباط معنی‌داری بین بهره‌گیری از برنامه آموزشی و افزایش انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین دو گروه مشاهده شد (013/0=P).نتیجه‌گیری: انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین گروه مورد بررسی ارتقا یافت و سودمندی اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با سلامت برای زنان را نشان داد.
کلیدواژه سرطان دهانه رحم ,پاپ‌اسمیر ,شدت درک‌شده ,موانع درک‌شده ,Cervical Cancer ,Pap smear ,Perceived Severity ,Perceived Barrier
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, کارشناس، گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, کارشناس ارشد آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, کارشناس ارشد آموزش بهداشت, ایران, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه, کارشناس ارشد آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, استادیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی, ایران
پست الکترونیکی dr.ahmadi_jouybari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved