>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:12


  tick  مجلات ربوده‌ شده - صفحه:1093-1094

  tick  حذف رنگ متیلن‌بلو از فاضلاب صنایع نساجی در فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کاتالیست نوظهور پامیس اصلاح‌شده با نیترات منیزیم - صفحه:1095-1106

  tick  بررسی کالپروتکتین مدفوع در ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در بیمارستان شهید محمدی هرمزگان در فاصله زمانی 1393-1392 - صفحه:1107-1118

  tick  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چندبعدی نگرش نسبت به افراد معلول در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1394 - صفحه:1119-1132

  tick  بررسی احیای فتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی توسط نانوذرات سبز آهن در محلول‌های آبی: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:1133-1146

  tick  ارزیابی روایی و پایایی مقیاس ترس از مسخره شدن در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1394 - صفحه:1147-1160

  tick  بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 - صفحه:1161-1172

  tick  بررسی ارتباط کنترل عمق بیهوشی و میزان شفافیت فیلد عمل در اعمال جراحی با فیلد محدود (گوش، بینی و سینوس‌ها) در بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 1394: یک گزارش کوتاه - صفحه:1173-1180

  tick  بررسی دیدگاه سوپروایزرها و منشی‌های اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی کرمان در رابطه با حداقل مجموعه داده‌های طراحی‌شده سیستم اطلاعات مدیریت اتاق عمل در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:1181-1188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved