>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:5


  tick  سخن سردبیر: معرفی آزمون‌ های آماری برای مقایسه یک پیامد در بین دو گروه - صفحه:393-394

  tick  رابطه اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان در سال 1395: نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری - صفحه:395-408

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط به همراه مصرف کورکومین بر مقادیر سرمی 1-Vcam و Icam-1 در موش‌ های چاق یائسه - صفحه:409-420

  tick  پیش‌بینی اختلال فزون ‌کنشی جنسی بر اساس دشواری در تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-1394 - صفحه:421-436

  tick  تاثیر عصاره‌ های هیدروالکلی سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موش‌ های صحرایی نر مبتلا به هیپرلیپیدمی - صفحه:437-448

  tick  بررسی ارتباط احساسات غذایی با شاخص‌ های تن‌سنجی در دانشجویان دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1394 - صفحه:449-464

  tick  بررسی درک دانشجویان پزشکی از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394 - صفحه:465-478

  tick  بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:479-486

  tick  برآورد عیار علمی ایران در حوزه پزشکی (1996-2016) - صفحه:487-490
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved