>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:12


  tick  چگونه می توان از دستبرد علمی پیشگیری نمود - صفحه:999-1000

  tick  طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان و ناظران مراکز بهداشتی - صفحه:1011-1014

  tick  تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از مدل Servqual در درمانگاه شهید مطهری شیراز در سال 1393 - صفحه:1015-1032

  tick  مقایسه میزان کنترل فردی و عوامل مرتبط با آن، شدت درد و پیامدهای زایمانی در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، 1391 - صفحه:1033-1048

  tick  تاثیر رایحه درمانی با گلاب بر شدت درد زایمان زنان نخست زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:1049-1060

  tick  فراوانی آلودگی به واژینیت کاندیدایی و حساسیت به داروی ضد قارچ در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال 1392 - صفحه:1061-1072

  tick  بررسی برخی عوامل موثر بر نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی از دیدگاه دانشجویان پزشکی ورودی سال‌های 1384 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:1073-1084

  tick  شیوع چاقی و ارتباط آن با عادات غذایی در دانش‌آموزان پسر 10 تا 14 ساله بیرجند در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:1085-1094

  tick  گزارش یک مورد کیست هیداتیک لگنی در خانم جوان: یک گزارش مورد - صفحه:1095-1102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved