>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:2


  tick  قدرت کلمات، جملات و پاراگراف ها - صفحه:83-84

  tick  تاثیر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئین واکنشگر C، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال - صفحه:85-98

  tick  بررسی میزان فعالیت فیزیکی و تاثیر آن بر ترکیب بدن و کیفیت زندگی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1392 - صفحه:99-110

  tick  بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 - صفحه:111-124

  tick  بررسی اثـر نانـوذرات نقـره بر بیـوفیلم‌های ناشی از استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس - صفحه:125-136

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ - صفحه:134-150

  tick  بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی بر روی قارچ های ساپروفیت و درماتوفیت - صفحه:151-160

  tick  بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: یک گزارش کوتاه - صفحه:161-166

  tick  میزان آگاهی و عملکرد در خصوص مراقبت از خود در بیماران دیابتی شهر کرمانشاه در سال 1393 : یک گزارش کوتاه - صفحه:167-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved