>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1387 - دوره:7 - شماره:3


  tick  اثرات میدان های مغناطیسی ثابت بر ترشح هورمون های تستوسترون، Lh و Fsh در موش صحرایی نر - صفحه:147-156

  tick  بررسی وضعیت فشار خون و ارتباط آن با چاقی و چاقی مرکزی در دانشجویان علوم پزشکی رفسنجان سال 1386 - صفحه:157-164

  tick  اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره آبی - الکلی گیاه بیلهر (Dorema Aucheri) با استفاده از تست فرمالین و مدل کاراژینان در موش صحرایی نر - صفحه:165-172

  tick  مقایسه روند پیشرفت زایمان در زنان امروزی با منحنی فریدمن - صفحه:173-180

  tick  ارزیابی تداخل اثر تزریق تالتروکسان در ناحیه خلفی هیپوکمپ بر اثرات کورتیکوسترون بر روند تثبیت و به خاطرآوری حافظه در مدل یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی - صفحه:181-190

  tick  مقایسه خصوصیات مذهبی و خانوادگی معتادان در حال ترک در مرکز بازپروری مهیار اصفهان با گروه شاهد - صفحه:191-198

  tick  مقایسه تاثیر لیزر کم توان و التراسوند در درمان تاندونیت عضلات روتاتور کاف شانه - صفحه:199-206

  tick  گزارش یک مورد سندرم مارفان همراه با دفورمیتی های شدید اسکلتی با توارث اتوزوم مغلوب - صفحه:207-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved