>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:9


  tick  اپیدمیولوژی مدّور - صفحه:711-712

  tick  رابطه عملکرد خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال 1391 - صفحه:713-728

  tick  بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بیماران سلول داسی شکل - صفحه:729-740

  tick  تعیین رابطه برخی از عوامل پیکر سنجی و توان انفجاری پا با زمان شنای 100 متر آزاد شناگران نخبه نوجوان - صفحه:741-754

  tick  بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در مقایسه با فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از الکترود آهنی - صفحه:755-768

  tick  تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در ایجاد عملکرد خود آزمایی پستان در زنان 45-20 سال شهرستان سیرجان: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی - صفحه:769-780

  tick  مقایسه تاثیر فنوفورزیس هیدروکورتیزون 1% و لیزر کم توان در درمان پیچ‌خوردگی مچ پای درجه 2 - صفحه:781-794

  tick  رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:یک گزارش کوتاه - صفحه:795-802

  tick  بررسی کارکردهای شناختی اجرایی مغز در مردهای سیگاری و غیر سیگاری شهر تبریز در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:803-810
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved