>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:7


  tick  راه‌حل‌های ارائه شده برای تورش انتشار - صفحه:533-534

  tick  شیوع مواجهات شغلی و عوامل تاثیر‌گذار برآن درکارکنان بیمارستان بعثت سنندج در سال 1393 - صفحه:535-548

  tick  پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان شهر اردبیل در سال 1393 - صفحه:549-560

  tick  فراوانی و عوامل مرتبط با مسمومیّت متادون در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1392 - صفحه:561-574

  tick  بررسی باورهای بهداشتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بناب نسبت به روش‌های غربالگری سرطان پستان در سال 1393 - صفحه:575-586

  tick  فراوانی رفتارهای پرخطر در افراد Hiv مثبت مراجعه‌کننده به مراکز بیماری‌های رفتاری شهرستان‌های کرمان و رفسنجان در سال 1391 - صفحه:587-598

  tick  بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، ایران در سال1392 - صفحه:599-610

  tick  روایی و پایایی مقیاس جهت گیری پرهیز از درمان نگهدارنده با متادون در ایران: یک گزارش کوتاه - صفحه:611-620

  tick  ارزیابی درونی گروه هوشبری دانشکده پرستاری- مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392: یک گزارش کوتاه - صفحه:621-628
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved