>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:11


  tick  چگونه می توان پژوهشگران جوان را از سوء رفتارهای پژوهشی حفظ نمود - صفحه:1019-1020

  tick  بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1390 - صفحه:1021-1032

  tick  ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر ارومیه در سال 1392 - صفحه:1033-1048

  tick  رابطه ﺑﻴﻦ تفکر قطعی ‌نگر و خود شفقتی در دانشجوﻳﺎن کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان (1393-1392) - صفحه:1049-1060

  tick  کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین طرح غربالگری دیابت: یک کارآزمایی آموزشی - صفحه:1061-1072

  tick  برآورد موارد مرگ در اثر بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی ناشی از مواجهه با ازن در شهر اهواز در سال 1390 - صفحه:1073-1082

  tick  بررسی ترکیب محیط کشت پیچیده برای بهبود تولید ایمونوتوکسین اونتاک بوسیله سویه اشریشیاکلی نوترکیب - صفحه:1083-1090

  tick  بررسی اثر سمیت زایی غشاء پلاکت قابل تزریق ( Ipm ) در موش: یک گزارش کوتاه - صفحه:1091-1096

  tick  بررسی شاخصهای زیج حیاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی شیراز قبل و بعد ازاجرای برنامه پزشک خانواده طی سالهای 1380- 91 : یک گزارش کوتاه - صفحه:1097-1102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved