>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:5


  tick  چگونه گزارش داوری یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم - صفحه:405-406

  tick  بررسی تغییرات شاخص تن سنجی و ترکیب بدن دانشجویان پزشکی ورودی 1391 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایان سال اول تحصیلی - صفحه:407-418

  tick  رابطه کنترل تصوری حالتهای درونی، استرس تصوری و سبکهای پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه با افسردگی و رضایت از زندگی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور تبریز در سال تحصیلی 91-92 - صفحه:419-434

  tick  تاثیر مهارکننده نیتریک اکساید سنتاز در هسته آکومبنس بر روی اثر بهبود بخش نیکوتین در فراموشی القاء شده با اتانول - صفحه:435-444

  tick  فراوانی تصادفات رانندگی و علل احتمالی مرتبط با آن در کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالهای 1390-91 - صفحه:445-456

  tick  بررسی ارتباط هوش هیجانی با مصرف الکل، سیگار و داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت - صفحه:457-470

  tick  اعتبارسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه عقاید مسئولیت پذیری در نوجوانان ایرانی - صفحه:471-480

  tick  بررسی اپیدمیولوژی سرطان پروستات در استان کرمان طی سال های 1385- 89: یک گزارش کوتاه - صفحه:481-488

  tick  بررسی میزان رضایت روستائیان بردسیر از عملکرد پزشک خانواده درسال 1392 : یک گزارش کوتاه - صفحه:489-494
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved