>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:4


  tick  ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک مجله - صفحه:307-308

  tick  تاثیریک دوره تمرین مقاومتی و آموزش تغذیه ای بر قدرت عضلانی و ترکیب بدن دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه گیلان در بهار سال 1392 - صفحه:309-322

  tick  بررسی وزن هنگام تولد در نوزادان زنده متولد شده از مادران با سابقه و بدون سابقه ابتلاء به بیماری زمینهای در زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان در سال 1390 - صفحه:323-338

  tick  مقایسه آزمایشگاهی میزان پلیمریزاسیون کامپوزیت رزین P60 در زمانهای نوردهی مختلف با دو دستگاه نوردهی - صفحه:339-348

  tick  بررسی رفتار ورزشی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مدل مراحل تغییر و ارتباط آن با خودکارآمدی - صفحه:349-360

  tick  مهار رگ زایی با زهر زنبور عسل در مدل حلقه آئورت موش صحرایی - صفحه:361-370

  tick  بررسی اثر عصاره آبی سیر بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی - صفحه:371-382

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل باور بهداشتی درکنترل بیماری فشارخون در مبتلایان به فشارخون بالا - صفحه:383-394

  tick  اثر اسانس مرزه بر انقباضات ناشی از استیل کولین در ایلئوم موش صحرایی نر - صفحه:395-404
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved